Pagaidu aizsardzība pret vardarbību

4 min read

Sākot no 2014.gada 31.marta Latvijā ģimenes vardarbībā cietušie var saņemt tūlītēju aizsardzību pret vardarbību, ja varmāka apdraud cietušā dzīvību, brīvību un veselību.

Pagaidu aizsardzību pret vardarbību ģimenes vardarbībā cietušie var lūgt policijai un tiesai. Jaunais regulējums paredz tiesības policijai (gan valsts policijai, gan pašvaldības policijai), izbraucot uz izsaukumu, nekavējoties pieņemt lēmumu par nošķiršanu – tas ir, uzlikt par pienākumu varmākam pamest mājokli, kā arī aizliegt varmākam tuvoties mājoklim un sazināties ar cietušo. Policijas lēmums par nošķiršanu tiek izpildīts nekavējoties un ir spēkā līdz 8 dienām.

Ja ģimenes vardarbībā cietušais vēlas, lai aizsardzība tiktu nodrošināta arī pēc policijas lēmuma darbības beigām, tad šādu lēmumu par aizsardzību var pieņemt tiesa.

Pieteikumu tiesai cietušais var iesniegt ar policijas starpniecību, ja policija ir atbraukusi uz izsaukumu un pieņēmusi lēmumu par nošķiršanu. Ja cietušais nav lūdzis policiju iesniegt pieteikumu tiesai izsaukuma laikā, vai arī policija nav izsaukta, tad cietušais pats var iesniegt tiesā pieteikumu pagaidu aizsardzībai.

Tiesas pienākums ir izlemt jautājumu par pagaidu aizsardzību ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc pieteikuma saņemšanas, ja ir pietiekams pamats (pārsvarā pierādījumi) uzskatīt, ka cietušā dzīvībai, brīvībai vai veselībai draud tūlītējas briesmas. Šajā gadījumā tiesa nerīko tiesas sēdi. Ja nepieciešami papildus pierādījumi, tad tiesa tos pieprasa un izskata jautājumu par pagaidu aizsardzību 20 dienu laikā. Šajā gadījumā tiesa var uzaicināt puses uz slēgtu tiesas sēdi, bet tiesa var pieņemt lēmumu par aizsardzību arī tad, ja uz tiesas sēdi nav ieradies ne cietušais, ne varmāka. Pēc cietušā lūguma tiesa var rīkot cietušā un varmākas noklausīšanos atsevišķās tiesas sēdēs.

Pēc lēmuma pieņemšanas tiesa nekavējoties nosūta lēmumu Valsts policijai, kas būs atbildīga par lēmuma izpildes kontroli.

Ja tiesas lēmumā ir noteikts varmākam pienākums atstāt kopīgo mājokli, policija sazināsies ar cietušo, lai informētu par policijas darbinieku, kurš kontrolēs tiesas lēmuma izpildi, un noskaidrotu, vai varmāka ir labprātīgi izpildījis lēmumu. Ja varmāka neievēro tiesas lēmumā noteikto, tad cietušais var nekavējoties par to informēt atbildīgo policijas darbinieku. Policijas pienākums ir nekavējoties nodrošināt tiesas lēmuma izpildi, kā arī izvērtēt, vai uzsākt kriminālprocesu pret varmāku par tiesas lēmuma nepildīšanu.

Ja tiesa ir pieņēmusi lēmumu par pagaidu aizsardzību pret vardarbību cietušā pienākums ir iesniegt tiesā prasību, lai atrisinātu jautājumus par laulības šķiršanu, bērnu aizgādību un saskarsmi, personisko aizskārumu, kā arī citus jautājumus. Tiesa nosaka termiņu, kurā iesniedzama prasība – ne ilgāk kā 30 dienas, ja varmākam ir uzlikts pienākums pamest mājokli vai netuvoties tam, un ne ilgāk kā 1 gadu, ja varmākam ir uzlikti citi pienākumi un aizliegumi. Tiesas noteiktā aizsardzība ir spēkā arī visu tiesvedības laiku.

 

  • Policijas lēmums par nošķiršanu
  • Pieteikums tiesai par pagaidu aizsardzību pret vardarbību
  • Pieteikuma tiesai izskatīšana par pagaidu aizsardzību pret vardarbību
  • Tiesas lēmuma par pagaidu aizsardzību izpilde un kontrole
  • Prasības tiesai dažādu jautājumu izlemšanai
  • Pagaidu aizsardzība pret vardarbību bērnam

You May Also Like

More From Author